×
Czarter jachtów Masz pytanie? Ulubione Kontakt Logowanie

Dokładamy najwyższej staranności przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Wdrożyliśmy adekwatne środki techniczne i organizacyjne, żebyście czuli się bezpiecznie korzystając z funkcjonalności systemu rezerwacji terminów czarteru jachtów, dostępnego w domenie TenJacht.pl. Zapewniamy wszystkich Klientów – rezerwujących czarter jachtów przez nasz System, oraz Armatorów – udostępniających w Systemie oferty czarteru jachtów, o zgodnym z prawem przetwarzaniu Waszych danych osobowych. Poniżej - w ramach Polityki Prywatności - zamieściliśmy szczegółowe informacje dotyczące celu i sposobu przetwarzania tych danych.

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Arciszewski, prowadzący na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej działalność gospodarczą pod firmą: TenJacht Michał Arciszewski, 81-017 Gdynia, ul. Janowska 3/41, NIP 958-171-15-97, REGON 387444719, michal@tenjacht.pl; tel. 507 988 976.

W zakresie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pisemnie na podany wyżej adres, jak również za pośrednictwem poczty e-mail: michal@tenjacht.pl.

Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

Administrator przetwarza dane osobowe Armatorów, Klientów oraz osób działających w ich imieniu (pełnomocników, reprezentantów, osób do kontaktu i osób odpowiedzialnych za współpracę z Administratorem) oraz innych osób korzystających z funkcjonalności systemu rezerwacji terminów czarteru jachtów, w następujący sposób:

 1. Realizacja umowy współpracy zawartej pomiędzy Administratorem a Armatorem
  W celu wykonania przez Administratora usług polegających na udostępnieniu Armatorowi prowadzonego przez Administratora systemu rezerwacji terminów czarteru jachtów (zwanego dalej „Systemem”), poprzez który Armator, zgodnie z charakterem prowadzonej działalności, może oferować jachty do wynajmu i przez który Klient może wyszukiwać oraz porównywać oferty, a także dokonywać rezerwacji, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Armatora oraz osób działających w jego imieniu podane w formularzu rejestracji profilu i umowie współpracy zawartej z Armatorem. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest ich niezbędność przy świadczeniu ww. usług, w tym podjęcie działań przed zawarciem umowy (nawet jeśli ostatecznie nie odniosły one pożądanego skutku), rejestracja profilu Armatora w Serwisie, zarządzanie profilem Armatora w Serwisie (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO).
 2. Rejestracja profilu Klienta w Systemie
  Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta oraz osób działających w jego imieniu podane w formularzu rejestracji profilu w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili Klientowi lub osobie działającej w jego imieniu przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dokonanie przez Klienta rezerwacji
  W celu dokonania przez Klienta rezerwacji jachtu, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta oraz osób działających w jego imieniu, podane w formularzu rejestracji, a także dane osobowe związane z przyjęciem w imieniu Armatora uiszczonej przez Klienta zaliczki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność wykonania ww. czynności (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Marketing bezpośredni produktów własnych i usług
  W celu informowania Klientów i Armatorów o oferowanych produktach i usługach, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta i Armatora podane w zamówieniu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej W celu informowania Klientów i Armatorów o oferowanych produktach i usługach, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta i Armatora, co do których wyrazili zgodę na ich wykorzystanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda uzyskana przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W każdej chwili Klientowi i Armatorowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Cele analityczne i statystyczne
  W celu badania jakości świadczonych usług, zapewnienia bezpieczeństwa usług, pomiarów statystycznych, Administrator będzie przetwarzał dane Klienta i Armatora oraz osób działających w ich imieniu, wskazane w formularzu rejestracji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na uzyskaniu informacji, które następnie są analizowane w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, dopasowania ich do potrzeb użytkowników Systemu i poprawy ich bezpieczeństwa (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)
 6. Wykonanie obowiązków prawnych
  W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, Administrator będzie przetwarzał dane Klienta oraz osób działających w jego imieniu, wskazane w formularzu rejestracji, dane Armatora oraz osób działających w jego imieniu, a także dane osobowe Klienta i Armatora związane z przyjęciem w imieniu Armatora uiszczonej przez Klienta zaliczki. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO).
 7. Obrona przed roszczeniami
  W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Klienta oraz osób działających w jego imieniu, wskazane w formularzu rejestracji, a także dane osobowe związane z przyjęciem w imieniu Armatora uiszczonej przez Klienta zaliczki, a także dane Armatora oraz osób działających w jego imieniu, związane z realizacją na jego rzecz usług polegających na udostępnieniu Armatorowi prowadzonego przez Administratora Systemu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Informacje o przekazywaniu Twoich danych osobowych przez Administratora

Dane Klienta oraz osób działających w jego imieniu mogą być udostępnione Armatorom w celu rezerwacji jachtów i w związku z przyjęciem w imieniu Armatora uiszczonej przez Klienta zaliczki, na podstawie zawartej z Armatorem umowy czarteru. Relacja gospodarcza Administratora z Armatorem gwarantuje bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klienta oraz osób działających w jego imieniu.

Dane osobowe Armatora oraz osób działających w jego imieniu mogą być udostępnione Klientowi w celu dokonania rejestracji zawarcia umowy czarteru, a także w związku z przyjęciem przez Administratora w imieniu Armatora uiszczonej przez Klienta zaliczki.

W wypadku marketingu oferowanych produktów i usług własnych Administratora, dane osobowe Klienta i Armatora zostaną udostępnione podmiotom, za pomocą których wykonywany jest marketing produktów własnych i usług.

Jeżeli Klient będzie dokonywał płatności online za pomocą systemu pośrednika w płatnościach online, jego dane osobowe oraz osób działających w jego imieniu zostaną udostępnione temu pośrednikowi.

Dane osobowe Armatora i Klienta oraz osób działających w ich imieniu zostaną także udostępnione dostawcom usług i rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych działających na zlecenie Administratora, a także firmom księgowym, prawnym i konsultingowym oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora (przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Administratorem).

Dane osobowe Armatora i Klienta oraz osób działających w ich imieniu mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania, sądom.

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Armatora i Klienta oraz osób działających w ich imieniu do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Informacje o okresie przechowywania danych osobowych przez Administratora

Administrator przechowuje dane osobowe Klienta i Armatora oraz osób działających w ich imieniu przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celów przetwarzania, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W szczególności Administrator będzie przechowywał Twoje dane:

 1. w odniesieniu do Armatora – dla celów prowadzenia profilu Armatora – do momentu rezygnacji z prowadzenia profilu lub zakończenia świadczenia usługi przez Administratora. Okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami;
 2. w odniesieniu do Klienta – dla celów prowadzenia profilu Klienta – do momentu rezygnacji z prowadzenia profilu. Okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu ewentualnej obrony przed takimi roszczeniami;
 3. w odniesieniu do Klienta – dla celów dokonania przez Klienta rezerwacji lub związanych z przyjęciem w imieniu Armatora uiszczonej przez Klienta zaliczki – przez okres wykonania ww. czynności, a także okres obowiązywania umowy czarteru, zawartej pomiędzy Klientem a Armatorem, przy czym okres ten może ulec przedłużeniu o okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami;
 4. dla celów związanych z marketingiem bezpośrednim – do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji lub zakończenia świadczenia tej usługi bądź oferowania produktu przez Administratora;
 5. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. na cele analityczne i statystyczne w celu polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora – przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jednakże nie dłużej niż przez okres 60 miesięcy, liczony od momentu zebrania danych osobowych;
 6. dla celów marketingu produktów i usług własnych – do momentu wycofania zgody na otrzymywanie informacji lub zakończenia świadczenia tej usługi bądź oferowania produktu przez Administratora;
 7. dla celów wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz jego prawnie uzasadnionych interesów – przez okres wynikający z takich przepisów, w szczególności prawa podatkowego, to jest przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związanego z zawartą z Armatorem umową;
 8. dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń.

Twoje uprawnienia dotyczące danych osobowych

Wszelkie prawa przysługujące na gruncie przepisów o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych osobie, której dane dotyczą, mogą zostać zrealizowane poprzez przesłanie żądania realizacji praw w formie pisemnej na adres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub drogą e-mail na adres: michal@tenjacht.pl

 1. Prawo dostępu do danych
  1. osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informację o tym, czy Administrator przetwarza jego dane, jeśli powyższe następuje, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych;
  2. osoba, której dane dotyczą, może uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania jego danych osobowych albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą, na mocy RODO, w tym o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o tym, czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
  3. osoba, której dane dotyczą, może uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 2. Prawo do cofnięcia zgody
  1. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliła w ramach funkcjonalności Systemu;
  2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
  3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
  4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla osoba, której dane dotyczą, żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie na podstawie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgody.
 3. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  1. osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jej danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jej dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Systemu oraz ułatwienie korzystania z Systemu, a także badanie satysfakcji.
  2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
  3. Jeżeli sprzeciw osoby, której dane dotyczą, okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe tej osoby zostaną usunięte, wobec przetwarzania których osoba ta wniosła sprzeciw.
 4. Prawo do bycia zapomnianym
  1. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub wybranych danych osobowych.
  2. osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli: - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   - wycofała określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jej zgodę;
   - wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania jej danych w celach marketingowych;
   - dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
   - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;
   - dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
  3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przez roszczeniami, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru rezerwacji, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  1. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
  2. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach: - gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 10 dni;
   - gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osoba, której dane dotyczą, zażąda ograniczenia ich wykorzystania;
   - gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane,
   - gdy wniosła sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności osoby przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe tej osoby.
 6. Prawo do sprostowania danych
  1. osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej lub adres prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
 7. Prawo do przenoszenia danych
  1. osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo żądać wyłącznie w formie pisemnej, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe tej osoby w postaci pliku w formacie xls, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

W sytuacji wystąpienia przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując osobę, której dane dotyczą, uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

Osoba, której dane dotyczą, może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jej danych osobowych oraz realizacji przysługujących jej uprawnień.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych uniemożliwia sfinalizowanie rezerwacji i może skutkować brakiem zawarcia umowy czarteru. Podanie przez Armatora niepełnych lub nieprawidłowych danych uniemożliwia zamieszczanie Ofert, może skutkować nieprzyjęciem uiszczonej przez Klienta Zaliczki oraz brakiem zawarcia umowy czarteru.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) na podstawie przetwarzanych danych osobowych.

Pliki cookies

 1. Administrator udostępniając treści w ramach Serwisu stosuje pliki cookies tj. pliki stanowiące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się, jak możesz zmienić te ustawienia i uzyskaj dodatkowe informacje o wykorzystaniu plików cookies

Nie akceptuję